Sophiastraat - groenere inrichting Spophiastraat (2022-037)

De Sophiastraat staat op de zogenoemde Groene-Kansen-Kaart en krijgt binnenkort een andere meer groene inrichting. In deze brief leest u welke ideeën de gemeente leiden heeft en hoe u hierover kunt meedenken.

Wat is de Groene-Kansen-Kaart?

De gemeente Leiden wil de komende jaren zoveel mogelijk verharde oppervlakte groener inrichten. Dit is nodig vanwege de voortschrijdende klimaatverandering. Extra groen zorgt voor verkoeling, draagt bij aan een grotere biodiversiteit en zorgt ervoor dat overtollig water beter kan worden opgevangen zodat we niet al het regenwater via de riolering hoeven af te voeren. Op die manier bereiden we onze wijken voor op de toekomst waarbij het harder gaat regenen en waarin er ook langere perioden zullen volgen van droogte en hitte. Groen zorgt bovendien voor beschutting en voedsel voor dieren. Daarom is de zogeheten Groene-kansen-Kaart vastgesteld. Dat betreft een meerjarenplanning om versteende locaties zoals bijvoorbeeld de Sophiastraat te vergroenen.

Uitgangspunten voor het ontwerp

Voor de Sophiastraat heeft de gemeente een ontwerp gemaakt. Omdat de Sophiastraat een lange straat betreft hebben wij, om het voor u overzichtelijk te houden, voor 5 delen van de straat ook 5 tekeningen gemaakt. De uitgangspunten zijn voor elk deel vanzelfsprekend hetzelfde. Het ontwerp voor uw deel van de straat is bijgevoegd. Basis voor dit ontwerp zijn de volgende uitgangspunten:

 • Aan de afmetingen van de rijbaan en de inrichting en het aantal parkeervakken verandert niets;
 • Centraal staat dat er voldoende doorgang voor voetgangers en andere voetpadgebruikers overblijft, waarbij de maatvoering voldoet aan de wettelijke normen;
 • Waar dat kan worden alle boomspiegels (grond rondom de voet van een boom) naar ca. 2x2 meter vergroot;
 • Waar de trottoirs minimaal 4 meter breed zijn, worden 1 meter brede plantvakken parallel aan de parkeervakken aangelegd. Daarbij is rekening gehouden met voldoende uitstapruimte voor gebruikers van een auto;
 • Extra geveltuinen kunnen worden aangelegd daar waar de breedte van het trottoir en doorgang voor voetgangers dat toelaten en waar bewoners de geveltuin zelf willen onderhouden;
 • Afhankelijk van de beschikbare trottoirbreedte worden de volgende plantvakken aangelegd:
 1. Bij 4 meter trottoirbreedte of breder plantvakken van 1 meter breed parallel aan de parkeervakken; Hierbij wordt rekening gehouden met voldoende uitstapruimte voor gebruikers van een auto;
 2. Bij een trottoirbreedte van 3,5 tot 4 meter wordt een bredere geveltuin van 3 tegels breed (90 cm.) aangelegd;
 3. Bij trottoirbreedte van 3,5 meter of minder kunnen bewoners op eigen verzoek een  smalle geveltuin van 1½ tegel breed (45 cm.) laten aanleggen
 • De beplanting bestaat uit laag blijvende heesters, robuust voor kwetsbare situaties en goed te onderhouden;
 • Alle plantvakken en boomspiegels worden door de gemeente onderhouden. Daar waar bewoners belangstelling hebben voor het adopteren van een boomspiegel of plantvak is dat in overleg met de gemeente mogelijk.
 • In de straat staan veel geparkeerde fietsen. Waar dat kan wordt het aantal fietsbeugels uitgebreid.

Zoals het nu is geschetst wordt dat aantal uitgebreid van de huidige 34 naar 63 beugels.

 Waar de ruimte net iets beperkter is, worden de fietsbeugels schuin geplaatst;

Reageren

Mogelijk levert bovenstaande informatie en het ontwerp vragen, suggesties of ideeën bij u op. U kunt dan t/m 15 maart contact met mij opnemen via het mailadres: j.van.velzen@leiden.nl

U kunt ook bellen met de gemeente Leiden via: 14071 – keuze 4 (maandag, dinsdag of donderdag 9.00 – 15.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Planning

Na 15 maart gaan wij uw reacties / opmerkingen verwerken in het ontwerp. Als uw suggestie niet mogelijk is dan hoort u van ons waarom wij uw idee niet kunnen meenemen. Als het definitieve ontwerp klaar is, sturen wij u dit ontwerp met een volgende bewonersbrief toe. Na de zomer start de uitvoering. Dan volgt nog een bewonersbrief over de concrete planning van de uit te voeren werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

John van Velzen
Wijkbeheerder