Oude Rijnlocatie - werkzaamheden (2022-070)

De bouw van project De Veerplaats op de Oude Rijnlocatie is in volle gang. De gemeente heeft de afgelopen periode een inrichtingsplan gemaakt voor de openbare ruimte rondom de nieuwbouw. Tijdens een inloopavond op 31 maart en in deze brief informeren wij u hier graag over.

Inrichtingsplan voor de Oude Rijnlocatie

Een inrichtingsplan is een ontwerp waar onder andere instaat waar nieuwe voetpaden komen, hoe de auto’s moeten gaan rijden, hoe nooddiensten bij de nieuwe woningen kunnen komen en waar afvalcontainers, fietsparkeerplekken, verlichting, zitplekken en groen komen. Hierbij wordt gekeken naar de inrichting bovengronds, maar ook naar wat er ondergronds aangepast moet worden. De nieuwe woningen moeten bijvoorbeeld aangesloten worden op het riool en van stroom en water worden voorzien.

In het inrichtingsplan is rekening gehouden met de conclusies en adviezen uit de Boom Effect Analyse (zie volgende alinea). Het inrichtingsplan voor de Oude Rijnlocatie gaat uit van groen rondom de locatie aan de noord-, oost- en zuidkant, waarbij de bestaande beplanting zoveel mogelijk in stand wordt gehouden en waar mogelijk versterkt. Aan de kant van de Oude Rijn wordt het zicht op het water open gehouden. Aan de randen van de locatie is de beplanting zo natuurlijk mogelijk; dichter bij het gebouw wordt gewerkt met sierbeplanting. Aan het water wordt een zitplek ingericht met een zitrand.
Het regenwater laten we zoveel mogelijk naar het groen afstromen waar het kan infiltreren en de beplanting kan voeden. Langs het talud van de Haagse Schouwweg wordt een zogenaamde wadi aangelegd waar regenwater zich kan verzamelen en in de ondergrond kan zakken. De wadi wordt ingericht met een bloem- en kruidenrijke beplanting die de biodiversiteit bevordert. Aan het water richt de ontwikkelaar van De Veerplaats een plek aan het water in.
 

Onderzoek naar bomen voor inrichtingsplan

Eén van de onderzoeken die voor project De Veerplaats is uitgevoerd, is een Boom Effect Analyse (BEA). Een BEA onderzoekt de consequenties die geplande uitvoeringswerkzaamheden op de bomen en wortels hebben. Dit onderzoek is uitgevoegd door Idverde Bomendienst in opdracht van de gemeente. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de populieren aan de Albert Lutulistraat niet behouden kunnen blijven en gekapt zullen moeten worden. De werkzaamheden die al uitgevoerd zijn, hebben al wortelschade aangericht. Samen met de werkzaamheden die nog plaats moeten vinden, kunnen de bomen daardoor niet veilig, stabiel en duurzaam behouden worden. Dit is helaas anders dan ons oorspronkelijke uitgangspunt en onze wens de bomen te behouden.

Alternatieve scenario’s voor bomen Albert Lutulistraat

Binnen het inrichtingsplan (zie volgende bladzijde) zijn enkele scenario’s opgenomen voor de bomen aan de Albert Lutulistraat. Bij het onderzoeken van verschillende scenario’s voor nieuwe aanplant streven we ernaar om een waardevolle (ecologische) groenstructuur terug te brengen. Verder kijken we naar de ondergrondse- en bovengrondse situatie: nieuwe bomen moeten op voldoende afstand van gevels en kabels en leidingen blijven zodat ze uit kunnen groeien tot volwassen bomen.

In het eerste scenario worden er nieuwe bomen geplant op de plek van de populieren. Deze bomen staan op voldoende afstand van elkaar zodat ze goed uit kunnen groeien. De onderbeplanting en bestaande heesters in het plantvak aan de Lutulistraat worden zoveel mogelijk behouden.

In het tweede en derde scenario wordt ook de bestaande beplanting in het plantvak aan de Lutulistraat bij de nieuwe aanplant betrokken. In scenario twee worden nieuwe bomen geplant zowel op de plek van de populieren als meer richting Lutulistraat. Ook wordt er een nieuw voetpad toegevoegd die Lutulistraat verbindt met de trapopgang van het nieuwe appartementencomplex. De nieuwe bomen vormen samen met de bestaande heesters en nieuw aan te brengen onderbeplanting een mooie groenstructuur.

In scenario drie worden twee vlakken met gras ingevoegd met hierin diverse speelaanleidingen. Op deze manier wordt de groenstrook ook een aantrekkelijke plek voor buurtbewoners.

We lichten deze plannen graag toe op de inloopavond 31 maart. Dit omvat o.a. de scenario’s voor herplanting en het onderzoek naar maatregelen voor de mogelijkheid tot behoud van de bomen. Mocht u vragen of suggesties hebben bij de scenario’s dan is er tijdens de inloopavond de gelegenheid om deze te stellen. Indien u niet in de gelegenheid bent aanwezig te zijn kunt u deze ook mailen naar j.van.dijck@leiden.nl.

Aanvraag kapvergunning

Gezien de impact van de werkzaamheden op de stabiliteit van de bomen, de hiermee samenhangende omgevingsveiligheid, en de verwachte levensduur zullen wij een vergunning voor de kap van de bomen aanvragen.   

Inloopavond 31 maart

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze brief vragen heeft. Daarom organiseert de gemeente Leiden op 31 maart een inloopavond. De inloopavond vindt plaats van 17:00 – 20:00 uur in Van der Valk Hotel Leiden. De gemeente Leiden, de ontwerper openbare ruimte en het adviesbureau Idverde kunnen een toelichting geven op het inrichtingsplan en u kunt eventueel vragen stellen. Indien u bij deze inloopavond aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden bij Jeroen van Dijck via j.van.dijck@leiden.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Zeno Schütte
Projectmanager Oude Rijnlocatie