Reclame-uitingen plaatsen

Samenvatting

Voor een reclame-uiting - zoals een (uithang)bord - heeft u vrijwel altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor het beplakken van ramen, het beschilderen van muren e.d. of het aanbrengen van reclamedoeken heeft u geen omgevingsvergunning nodig, maar een stadsschoonvergunning.

Voorwaarden

 • U heeft een vergunning nodig voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht .
 • De gemeente zal de aanvraag toetsen aan de zogenaamde redelijke eisen van welstand. Dit betekent dat de reclame-uiting esthetisch moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.
 • De exploitatie van de lichtmastreclame is uitbesteed aan het Nationaal Publiciteitsbureau (NPB). Indien u meer informatie wenst omtrent lichtmastreclame, dan kunt u zich wenden tot genoemd bureau op telefoonnummer 023 - 538 48 44 of via de site www.n-p-b.nl.

Aanvragen

Omgevingsvergunning

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u dat moet doen.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen.

Procedure bij omgevingsvergunning

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure(afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, als het plaatsen van reclame onderdeel uitmaakt van meerdere bouw- of verbouwactiviteiten). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de2 proceduretypen er sprake zal zijn.

Procedure bij Stadsschoonvergunning / APV-vergunning

U heeft een stadsschoonvergunning nodig in de volgende situaties:

 • het beplakken van ramen;
 • het plaatsen van reclamevlaggen
 • het beschilderen van muren;
 • het aanbrengen van reclamedoeken / spandoeken
 • het aanbrengen van tekeningen en opschriften voor het aankondigen van o.a. politieke, culturele of sportactiviteiten.

De vergunningprocedure duurt maximaal 6 weken en kan met 4 weken worden verlengd.

Belangrijk:

Voor alle reclame-uitingen aan monumenten heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie neemt u contact op met het Servicepunt Bouwen en Wonen.

Lichtmastreclame

Ondernemers uit de gemeente Leiden die interesse hebben om hun bedrijf(activiteiten) via een reclame-uiting kenbaar te maken kunnen gebruik maken van lichtmastreclame aan één of meerdere lichtmasten. De gemeente Leiden stelt hiervoor lichtmasten beschikbaar door de gehele gemeente. Lichtmastreclame stimuleert de naamsbekendheid van een ondernemer en wordt mede gebruikt als verwijzing naar betreffende onderneming.
De exploitatie van de lichtmastreclame is uitbesteed aan het Nationaal Publiciteitsbureau (NPB). Indien u meer informatie wenst omtrent lichtmastreclame, dan kunt u zich wenden tot genoemd bureau op telefoonnummer 023 - 538 48 44 of via de site www.n-p-b.nl.

Formulieren

Meenemen

Stadsschoonvergunning

U stuurt op, of geeft mee (in 3-voud)

 1. Kleurenfoto's van het bouwwerk, belendingen en de omgeving, van de bestaande situatie;
 2. Gemaatvoerde foto of tekening van de gevel van de nieuwe situatie, waaruit de aard, omvang en positie van het aan te brengen opschrift blijkt;
 3. Kadastrale situatietekening (schaal 1:500);
 4. Opgave kleuren en materialen.

Omgevingsvergunning: zie tabblad "Aanvragen".

Kosten

Hoeveel kost de omgevingsvergunning in 2015?

De omgevingsvergunning kan bestaan uit één of meerdere activiteiten. In de tabel Hoeveel kost de omgevingsvergunning in 2015? vindt u per activiteit een overzicht van de verschuldigde kosten.

Hoeveel kost de stadsschoonvergunning?

In deze tabel vindt u de kosten van de stadsschoonvergunning.

Meer...

Achtergrond

De gemeente toetst uw aanvraag aan de hand van het Modellenboek gevelreclame.

Verwijzingen

Wetgeving

Lokale regelgeving

Tips

Het is aan te raden eerst met het Servicepunt Bouwen en Wonen contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning / stadsschoonvergunning aanvraagt.

Bijgewerkt: 09-07-2015