Amateurkunst, subsidie

Samenvatting

De gemeente Leiden stelt elk jaar subsidie beschikbaar voor amateurkunst in Leiden.

Het doel van deze subsidie is het instandhouden van Leidse Amateurkunstinstellingen en het bevorderen van activiteiten door bij de instellingen aangesloten amateurkunstenaars.

Voorwaarden

Amateurkunstinstellingen die voor subsidie in aanmerking willen komen moeten opgenomen zijn in de Deelverordening Amateurkunst Subsidies (DAS).
Om opgenomen te kunnen worden in de DAS moeten zij onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Rechtspersoonlijkheid bezitten en als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden
  • Reeds drie jaar als vereniging actief zijn en aantoonbaar in staat te zijn een organisatie in stand te houden
  • Oefenruimte hebben binnen het grondgebied van de gemeente Leiden (voor zover van toepassing)
  • Minimaal eenmaal per jaar in het openbaar optreden

Sommige instellingen zijn uitgesloten van opname in de deelverordening (DAS). Het gaat hierbij om kerkkoren, studentenorganisaties en instellingen die al financiële ondersteuning ontvangen van overheden, waaronder de gemeente Leiden, de Universiteit van Leiden en/of het bedrijfsleven.


De Werkgroep Amateurkunst (WAK)Leiden treedt op als adviesorgaan bij een aanvraag tot opname in de deelverordening (DAS) en beoordeelt de aanvragen.

Aanvragen

De gemeente stuurt de instellingen die deel uit maken van de Deelverordening Amateurkunstsubsidies jaarlijks een aanvraagformulier toe. De instellingen moeten dit formulier nà 1 januari en vóór 1 maart volledig ingevuld terugsturen.

Op grond van deze aanvraag worden de volgende subsidies toegekend en vastgesteld:

  • Vaststelling uitvoeringssubsidie van voorafgaand jaar
  • Toekenning instandhoudingssubsidie van lopend jaar
  • Toekenning en bevoorschotting van uitvoeringssubsidie lopend jaar

Het is van groot belang dat de gegevens volledig en op tijd aangeleverd zijn. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de verschillende instellingen. De instellingen die te laat hun aanvragen indienen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Meer...

Lokale regelgeving

Tips

Vraagt u zich af of uw instelling ook opgenomen kan worden in de Deelverordening Amateurkunstsubsidies? Neem dan contact op met de gemeente Leiden.

Bijgewerkt: 26-01-2016